Logotip de LexicoTecnia - LT Servicios Lingüísticos y Editoriales, S.L. - Tel. (+34) 938 716 637 - 933 930 132 - lexicotecnia@lexicotecnia.com

Metodologia - LT Servicios Lingüísticos y Editoriales, S.L.

Us expliquem pas a pas la nostra forma de treballar i posem a la vostra disposició les condicions generals que regeixen la relació professional entre LexicoTecnia i els seus clients:

1. Demaneu un pressupost detallat, gratuït i sense compromís, per telèfon, concertant una entrevista, per mitjà del formulari de la nostra web o mitjançant un correu electrònic.

2. Un cop acordat el pressupost, procedim a la formalització de l'encàrrec segons les característiques del servei, terminis de lliurament, procediments i costos que s'hagin determinat en cada cas. Els clients nous han de tornar a LexicoTecnia el pressupost signat i abonar el 50% de l'import brut pressupostat per formalitzar l'encàrrec. En altres casos, també es requereixen pagaments fraccionats intermedis en funció de les característiques i el temps de desenvolupament de cada projecte. No obstant això, els nostres clients habituals solen estar exempts del pagament d'un percentatge per avançat.

3. A continuació, un editor de LexicoTecnia supervisa tot el projecte i manté un contacte permanent i personalitzat amb el client.

4. Els nostres clients poden demanar una mostra inicial del treball que anem a fer per tenir la certesa que satisfà les seves expectatives.

5. El client assumeix les responsabilitats legals derivades del contingut del treball encarregat, especialment les referides als drets d'autor reconeguts en les lleis de propietat intel·lectual. No obstant, i presumint sempre la bona fe, LexicoTecnia rebutjarà els encàrrecs sobre textos que conegui que ja han estat difosos o publicats prèviament i es troben protegits per aquestes lleis, si no consta l'autorització expressa dels titulars dels drets.

6. Una vegada acceptat el pressupost, sempre que sigui pertinent, el client atorga automàticament l'autorització per a la transformació de l'obra original en els termes del treball encarregat.

7. Així mateix, amb el lliurament del treball, LexicoTecnia fa cessió al client dels drets originats per la transformació dels continguts i/o dissenys.

8. La forma de pagament habitual és mitjançant ingrés o transferència bancària, però oferim altres formes de pagament en funció de cada cas concret.

9. Amb el rebut de pagament i la factura, els nostres clients es beneficien d'una garantia postventa en relació amb el treball realitzat.

10. Sempre que el client no expressi el contrari, conservem els treballs realitzats en els nostres arxius com a mínim durant un any i posem a la seva disposició les còpies que necessiti fins i tot una vegada finalitzada la relació professional. Es garanteix en tot moment la confidencialitat de la informació continguda en aquests arxius i ens atenim sempre a la normativa vigent i al dret de propietat.

11. La relació legal entre el client i LexicoTecnia es limita a la realització del treball encarregat en els termes inicialment acordats i no implica en cap cas relació laboral.

12. LexicoTecnia es reserva el dret a rebutjar els encàrrecs sobre textos o continguts gràfics que incitin o facin apologia del racisme, de la xenofòbia, de la violència o de qualsevol altra actuació il.legal.

13. El tractament de les dades de caràcter personal que ens facilita respon en tot moment a la normativa vigent (Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal) i en cap cas enviem propaganda ni cap comunicació més enllà del relatiu a la relació professional que s'estableix.

14. Un cop emesa la factura corresponent i sempre que no s'indiqui el contrari a la factura, el pagament de la mateixa s'ha de fer dins dels 40 dies hàbils posteriors a la data d'emissió. En cas d'incompliment aquest termini, la factura s'incrementarà amb els interessos establerts a aquests efectes en la legislació espanyola.

TAULA DE CONTINGUTS